Ath-Mheasgachadh Seann-Nòsach

  • Subscription Class

Ath-Mheasgachadh Seann-Nòsach

An toil leibh techno? Drum ’s Bass? Hip-Hop? An e ceòladair no neach-dèanaimh ciùil a th’ annaibh? A bheil Gàidhlig no ùidh ann an ceòl nan Gàidheal agaibh? An toil leibh òrain leithid Oracle le Timmy Trumpet no ceòl Niteworks? Mas e, ma tha no mas toil: seo sreath bhùthan-obrach air leth dhuibh.

Sa chlàs seo, ionnsaichidh sibh ciamar a nì sibh ath-mheasgachadh agus ceòl leatronaigeach. Bidh sinn a’ cleachdadh ’Logic Pro X’ agus bidh samplaichean ’s loopaichean-druma air an dèanamh deiseil ann dhuibh. Faodaidh sibh na samplaichean a thoirt dhachaidh, ach cuimhnichibh na h-USBan agaibh!

Anns an gach seisean sgrùdaidh sinn stoidhle ciùil ri chèile ’s an uair sin thèid sinn air na coimpiutairean. Obraichidh sinn nar n-aonar air na pròiseactan againn fhèin, ach bidh tìdsear ann ma tha ceist no duilgheadas sam bith agaibh.

Tha na bùthan-obrach seo air leth do luchd-tòiseachaidh ’s luchd eadar-meadhanach- ach ge be ìre de dh’eòlas agaibh, bidh fàilte chridheil romhaibh.

---

Old School Remixing

Do you like Techno? Drum and Bass? Hip-hop? Are you a musician or music producer? Do you speak Gàidhlig or do you have an interest in gaelic music? Do you like songs like ’Oracle’ by Timmy Trumpet or the music of Niteworks? This is a series of workshops especially for you!

I this class, we will learn how you make re-mixes and electronic music. We will be using Logic Pro X and there will be ready made samples available for you. You may take the samples home, but remember your USBs!

In each session we will study a style of music together, and then we will go on the computers. We will work along on our own projects, but there will be a teacher if you have a question or any difficulties.

These workshops are especially for beginners or intermediate – but whatever level of experience you have there will be a warm welcome before you.

Free but ticketed

Running Time: 1 hour

Your Tutor is: 

Dates + Times

Book this Course