Sgeulachdan Nan Gaisgeach

  • Drop In Class

Thigeabh còmhla rinn 's èistidh sinn ri sgeulachdan nan gaisgeach!

A bheil ùidh agad ann an Cùltar nan Gàidheil? Am bu toil leat na seann sgeulachdan a dh' ionnsachadh? 'Eil thu airson dealbh a peantadh dhiubh, fonn a chur orra, sgriobt a sgrìobhadh, no dìreach beagan chabadaich fhaighinn mun deidhinn?

Diciadain aig 5.30f, bidh sinn a' coinneachadh san Jim Love Studio. Leughaidh sinn aon sgeul còmhla ri chèile anns an gach seisean. Nì sinn eadar-theangachadh do na daoine aig nach eil gàidhlig, 's do na daoine fhathast ag ionnsachadh.

As dèidh sin, gheibh sinn copan teatha agus beagan craic!

Tha na bùthan-obrach seo fosgailte don a h-uile duine aig a bheil an ùidh. Ge b' e neach tòiseachaidh no fileantach a th' annad- bidh fàilte crìdheil romhad!

Come along with us and we will hear the stories of the heroes!

Are you interested in the culture of the Gaels? Would you like to learn about the old stories? Do you think you would like to paint a picture of them, put them to a melody, write a script inspired by them or just get a wee bit of conversation about them?

In each session, we will read one story together. We will translate the stories into English, for anyone who doesn't have as much Gàidhlig or those that are still learning.

After that we will have a cup of tea, discuss the stories and share any creative responses we are working on.

These workshops are open to everybody that is interested in them. Whether you have only just started learning or you fluent, a warm welcome awaits!

Free but ticketed.

Running Time: 1 hour

Your tutor is: 

Dates + Times

Book this Course