Theatar Òigridh

  • Subscription Class

Is e theatar òigridh ùr do luchd-labhairt na Gàidhlig a th’ ann an Theatar Òigridh, far am bi daoine òga a’ cruthachadh obair gnìomhaidh ùr agus brosnachail, le an guthan aig a theis-meadhain. Bidh iad ag obair còmhla ri dràmadairean eòlach gus measgachadh de chuspairean ionnsachadh agus a rannsachadh taobh a-staigh ealain theatar.

Tha na seiseanan a bhios air an ruith ann an Gàidhlig, fosgailte do dh’òigridh 13-18 bliadhna a dh’aois.

Theatre Òigridh is a new youth theatre for Gaelic speakers, where young people create new and exciting performance work with their voices at the heart of it. They will work with experienced theatre makers to learn and explore a variety of disciplines within theatrical arts.

Sessions are open to all 13-18 year olds and will be facilitated in Gaelic.

Is e pròiseact com-pàirteachais eadar Highland Culture Collective agus Eden Court a th’ ann an Theatar Òigridh, agus tha e an-asgaidh do chom-pàirtichean. Thèid na seiseanan a lìbhrigeadh le Artair Donald, an Neach-ealain air Mhuinntireas aig Highland Culture Collective.

Tha am pròiseact a’ faotainn taic bho Alba Chruthachail, Comhairle na Gàidhealtachd agus Bòrd na Gàidhlig.

Theatre Òigridh is a partnership project between the Highland Culture Collective and Eden Court and is free to access. Sessions will be facilitated by Highland Culture Collective Artist in Residence, Artair Donald.

The project is supported by Creative Scotland, Highland Council and Bòrd na Gàidhlig.

Dates + Times

Book this Course