Cruinn Còmhla: Gaelic Acoustic Nights

Eden Court Highlands + Inverness Acoustic Music Club
  • Music
  • Gaelic

Thig còmhla rinn airson oidhche shònraichte aig Cruinn Còmhla le cruinneachadh de cheòl agus òrain bho Marloch (Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein (seinn, a’ phìob), Iain MacAonghais (giotàr, bogsa) agus Colla Dòmhnallach (fidheall)), agus òrain is bàrdachd bho Iain Eòsaph MacNèill.

Bidh Gàidhlig ga bruidhinn an tòiseach le beagan eadar-theangachadh Beurla, mar sin bidh fàilte air a h-uile duine.

Join us for June's Gaelic Acoustic Night in our stunning chapel, featuring music and song from Marloch (Calum Alex MacMillan, Iain MacInnes and Coll MacDonald), and Gaelic song and poetry from John Joseph MacNeill.

Sets will be introduced in Gaelic with some English translation, so all are welcome to enjoy the event.

This event has a very limited capacity, so advance booking is advised.

Dates + Times